ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

(εφεξής «οι Όροι»)

Ι. Προοίμιο

 1. Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «BRANDING HERITAGE ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρία») έχει, μεταξύ άλλων, ως καταστατικό σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη ενεργειών και δράσεων με βάση τον Αρχαιοελληνικό, Ελληνιστικό, Βυζαντινό και Νεοελληνικό Πολιτισμό και τα επιτεύγματα που δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν καθ’ολη την διάρκεια της ιστορίας της Ελλάδος, την προβολή και ανάδειξη της άυλης κληρονομιάς, νέων καλλιτεχνικών έργων και την εν γένει προβολή τους στον κόσμο.
 2. Στο πλαίσιο της ανωτέρω δραστηριότητας, η Εταιρία δημιούργησε και είναι ο διαχειριστής και αποκλειστικός δικαιούχος της ιστοσελίδας «www.brandingheritage.org» (η «Ιστοσελίδα»), την οποία μπορούν να επισκέπτονται ελεύθερα και μέσω της οποία μπορούν να στηρίζουν την Εταιρία οι επισκέπτες (οι «Επισκέπτες»).
 3. Η Εταιρία διατηρεί ανεπιφυλάκτως το δικαίωμα μονομερούς τροποποιήσεως των Όρων, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία προηγούμενη σχετική ειδοποίηση. Η συνέχιση της πρόσβασης ή χρήσης της Ιστοσελίδας ή συνεπάγεται άνευ ετέρου την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του Επισκέπτη των τροποποιηθέντων Όρων χρήσης.

ΙΙ. Περιγραφή

 1. Με άξονες την πολιτιστική κληρονομιά και την επίδρασή της σε όλες τις εκφάνσεις της σύγχρονης τέχνης η Ιστοσελίδα επιδιώκει την ανάδειξη της αρχαίας ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της προβολής του έργου σύγχρονων δημιουργών, τη διάχυση και προώθηση του συγκεκριμένου πολιτιστικού προϊόντος, την αξιοποίηση των τομέων της τέχνης για την προώθηση της αρχαίας ελληνικής πολιτιστικής παραγωγής, τη δυνατότητα παραγωγικού διαλόγου ανάμεσα στους δημιουργούς και το κοινό, τη δημιουργία αμφίδρομων σχέσεων με την ευρωπαϊκή τέχνη και την ανεύρεση καινοτόμων και νέων πρακτικών και εργαλείων για την προώθηση της πολιτιστικής παραγωγής.
 2. Η Εταιρία δεν χρεώνει τους Επισκέπτες για την χρήση της Ιστοσελίδας.

ΙΙΙ. Δεοντολογία Επισκέπτη

 1. Ο Επισκέπτης υποχρεούται να συμμορφώνεται με την κείμενη νομοθεσία και τους παρόντες Όρους και ενδεικτικά:

α.   Να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα αποκλειστικά για τη χρήση που προβλέπεται και περιγράφεται στους παρόντες Όρους.

β.   Να ενεργεί σύμφωνα με το νόμο, την καλή πίστη, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

γ.   Να απέχει από κάθε ενέργεια η οποία δύναται να καταστρατηγήσει το σύστημα ασφαλείας της Ιστοσελίδας, όπως πρόσβαση σε δεδομένα προορισμένα για αποκλειστική χρήση από την Εταιρία, απόπειρα ελέγχου της τρωτότητας του συστήματος ασφαλείας, παραποίηση κωδικών ασφαλείας, πρόκληση δυσλειτουργιών στην ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας ή, αποστολή ανεπιθύμητων ή/και βλαβερών μηνυμάτων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Εταιρίας κ.α.

δ.   Να απέχει από οποιαδήποτε δήλωση ή ανάρτηση η οποία παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία με οποιονδήποτε τρόπο και, ενδεικτικά, να απέχει από αναρτήσεις και δηλώσεις που μπορεί να θεωρηθούν ότι έχουν άσεμνο ή ενοχλητικό ή απειλητικό ή καταχρηστικό ή προσβλητικό για κάποιο άτομο ή κάποια ομάδα ατόμων περιεχόμενο, με βάση τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την φυλή, την εθνικότητα, την ηλικία, τις ιδιαιτερότητες, την αναπηρία ή οτιδήποτε παρόμοιο δύναται να βλάψει την τιμή και την υπόληψη οιουδήποτε προσώπου ή ομάδα προσώπων.

ε.   Να μην χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα με σκοπό να διαφημίσει ή να προωθήσει προϊόντα ή υπηρεσίες δικές του ή τρίτων.

στ. Να μην αποστέλλει spam e-mails ή μαζικά emails σε άγνωστες διευθύνσεις σε σχέση με το έργο, τους σκοπούς της Ιστοσελίδας ή/και της Εταιρίας, καθώς η ενέργεια αυτή βλάπτει άμεσα τη φήμη της Εταιρίας και της Ιστοσελίδας.

ζ.    Ευθύς μόλις αντιληφθεί τη διάπραξη κάποιας εκ των παραπάνω αναφερομένων απαγορευμένων ενεργειών, να ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση την Εταιρία.

η.    Να παρέχει αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες σε φόρμες που συμπληρώνει (στήριξης ως φίλος, δωρεάς, εγγραφής στο newsletter).

 1. Ο Επισκέπτης είναι μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στην Ιστοσελίδα και την Εταιρία από την εκ μέρους του παραβίαση των Όρων και τη κακή, αθέμιτη ή κακόβουλη χρήση της Ιστοσελίδας ή των προσφερόμενων από αυτές σχετικών υπηρεσιών.
 2. Για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη εννόμων δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων τυχόν προκληθεί από την εκ μέρους κάποιου Επισκέπτη παραβίαση των Όρων ή/και του νόμου, όπως ενδεικτικά από την ανάρτηση, δημοσίευση, κοινοποίηση ή αποστολή οιουδήποτε υβριστικού, προσβλητικού, δυσφημιστικού, ψευδούς, αναληθούς, συκοφαντικού, αντεθνικού, ρατσιστικού και εν γένει ποινικώς ή αστικώς κολασίμου περιεχομένου, αποκλειστικός υπεύθυνος προς αποκατάσταση αυτών καθώς και του συνόλου των εγειρομένων αστικών αξιώσεων και ποινικών διώξεων είναι ο προκείμενος Χρήστης, αποκλειομένης ρητώς και ανεπιφυλάκτως κάθε σχετικής ευθύνης της Εταιρίας, έστω και από ελαφρά αμέλεια.

IV. Σύνδεσμοι (links) προς άλλες ιστοσελίδες

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες ελέγχονται από τους οικείους διαχειριστές – δικαιούχους αυτών και σε καμία περίπτωση από την Εταιρία.

Η Εταιρία δεν είναι σε θέση να ελέγξει, δεν ελέγχει και ουδεμία ευθύνη φέρει σε σχέση με τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την ύπαρξη τυχόν κακόβουλου λογισμικού ή ηλεκτρονικής μορφής ιών, την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών ή προϊόντων άλλων ιστοσελίδων στις οποίες ενδεχομένως παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links, hyperlinks) ή διαφημιστικών μηνυμάτων (banners).

V. Περιορισμός της ευθύνης της Εταιρίας

 1. Η Εταιρία δεν υπέχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ακόμα και σε περίπτωση αμέλειας, σχετικά με την απώλεια ή ζημία (άμεση, έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, ειδική) που τυχόν υποστεί ο Χρήστης λόγω της έκθεσής του σε ενοχλητικό, παραπλανητικό ή προσβλητικό περιεχόμενο, της πρόσβασης ή/και της εσφαλμένης, ελλιπούς ή μη προσήκουσας χρήσης της Ιστοσελίδας.
 2. Η Εταιρία δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή τεκμαιρόμενη, αναφορικά με την καταλληλότητα, αρτιότητα, ακρίβεια, επάρκεια, πληρότητα και αξιοποίηση των πληροφοριών που είναι αναρτημένες στην Ιστοσελίδα, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συμβουλή, παρότρυνση, προτροπή ή παραίνεση για συγκεκριμένες ενέργειες. Ειδικότερα:
 3. οποιαδήποτε αναφορά στις δραστηριότητες της Εταιρίας δεν συνιστά επαρκές κριτήριο για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης με οικονομικό αποτέλεσμα ή πρόταση κατάρτισης οποιασδήποτε σύμβασης,

β.     το πληροφοριακό υλικό που παρέχεται στους Επισκέπτες μέσω της Ιστοσελίδας ή δεν είναι αναγκαία ακριβές ή επίκαιρο, ενώ ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένο έως τη στιγμή της πρόσβασης ή να έχει υποστεί αλλοιώσεις ή παρεμβάσεις από τρίτους χωρίς τη γνώση ή τη συναίνεση της Εταιρίας,

γ.     οι Επισκέπτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να εξασφαλίζουν και να επιβεβαιώνουν την ακρίβεια, την αλήθεια, την πληρότητα και το επίκαιρο κάθε πληροφορίας που διατίθεται σχετικά με αυτούς μέσω της Ιστοσελίδας.

 1. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής περιουσιακή ή μη ζημία τυχόν υποστεί ο Επισκέπτης. Ο Επισκέπτης επιλέγει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα κατ’ απόλυτη ελευθερία βουλήσεως και μετά τη ρητή γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων.
 2. Η Εταιρία δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη και δεν εγγυάται κατά κανένα τρόπο ότι η Ιστοσελίδα και οι παρεχόμενες δι’ αυτών υπηρεσίες θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και χωρίς ελλείψεις.
 3. Η Εταιρία δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη και δεν εγγυάται με κανένα τρόπο ότι η Ιστοσελίδα, οι ιστοσελίδες στις οποίες τυχόν αυτή παραπέμπει καθώς και οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτές στους Χρήστες παρέχονται χωρίς ηλεκτρονικής μορφής «ιούς», κακόβουλο λογισμικό ή άλλα επιζήμια συστατικά, λόγω της φύσης του ηλεκτρονικού μέσου.

VI. Πνευματική Ιδιοκτησία

 1. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας και των συνεργατών της. Όλα τα εμπορικά σήματα (trademarks), εμπορικά ονόματα προϊόντων (product names), λογότυπα (logos), συνθήματα (slogans), χειρόγραφα (scripts), ονόματα χώρων ιστοσελίδων (domain names), γραφικά, φωτογραφίες, κείμενα, κινηματογραφήσεις (video), σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, γραφήματα και λοιπά διακριτικά, ανεξαρτήτως του τρόπου εμφάνισής τους στην Ιστοσελίδα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρίας και των συνεργατών της. Τα εν λόγω διακριτικά καλύπτονται από απόλυτα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των δικαιούχων αναφορικά με το σχεδιασμό, το διασχηματισμό, τη σύνθεση και κάθε άλλο δεκτικό προστασίας χαρακτηριστικό τους.
 2. Η Εταιρία σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των τρίτων. Εάν ο Επισκέπτης της διαπιστώσει ότι προϊόν της δικής του πνευματικής ιδιοκτησίας έχει παρανόμως αντιγραφεί και καταστεί διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα, παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα με την Εταιρία. Η διεύθυνση της Εταιρίας στην οποία μπορεί να απευθύνεται ο συγκεκριμένος χρήστης είναι [info@brandingheritage.org].
 1. Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρίας, η οποιαδήποτε χρήση (προσωπική και εμπορική), αλλοίωση, καταστροφή, παραλλαγή αλλά και ο περιορισμός των εμπορικών της σημάτων, διακριτικών, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ακόμη και των ενδείξεων, ανεξάρτητα από το αν προστατεύονται με απόλυτα και αποκλειστικά δικαιώματα. Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρίας, η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, απομίμηση, πώληση, μεταπώληση, απόσπαση, σύγχυση, παρερμηνεία, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, μεταβίβαση, μεταφορά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εμπορική ή ιδιωτική εκμετάλλευση στοιχείων του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Κανένα στοιχείο από όσα αναφέρονται ή υπονοούνται στην Ιστοσελίδα δεν παρέχει στον Επισκέπτη οποιουδήποτε είδους άδεια χρήσης των σημάτων ή προϊόντων που καλύπτονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Προκειμένου ο Επισκέπτης να λάβει άδεια από την Εταιρία για τη χρήση ορισμένων στοιχείων της Ιστοσελίδας, παρακαλείται να αποστείλει σχετική αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [info@brandingheritage.org]. Η μη τήρηση των ανωτέρω οδηγιών από τον Επισκέπτη παρέχει, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα στην Εταιρία να εμποδίσει οποιαδήποτε μελλοντική πρόσβαση του ιδίου στην Ιστοσελίδα μεταξύ των λοιπών νόμιμων δικαιωμάτων της.
 2. Η Εταιρία παρέχει στον Επισκέπτη δυνατότητα μηχανoγραφικής καταφόρτωσης (download) των στοιχείων της και υλικού που φιλοξενεί ή μετατροπής χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας. Η παραπάνω άδεια δεν καλύπτει οποιαδήποτε πώληση ή εμπορική χρήση (πρωτογενή και δευτερογενή) της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου τους, οποιαδήποτε συλλογή και αξιοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρονται σε αυτές, καθώς και οποιαδήποτε μηχανογραφική καταφόρτωση (download).
 3. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Επισκέπτης αποστείλει στην Εταιρία αυτόκλητες ιδέες ή/και υλικό που αποτελείται από κείμενα, εικόνες, ήχους, λογισμικό, πληροφορίες ή οτιδήποτε άλλο (το «Υλικό») μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, η Εταιρία θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να αντιγράφει το εν λόγω Υλικό στο μέγιστο δυνατό βαθμό χωρίς καμία χρέωση. Η Εταιρία δεν δεσμεύεται από καμία υποχρέωση περί εμπιστευτικότητας αναφορικά με τέτοιο Υλικό. Ο Επισκέπτης οφείλει να αποζημιώνει και να απαλλάσσει την Εταιρία από και έναντι κάθε δικαστικής ενέργειας, αξίωσης και υποχρέωσης, η οποία βαρύνει την ή αποδίδεται στην Εταιρία ως αποτέλεσμα της χρήσης ή/και της αξιοποίησης Υλικού, το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή συνιστά, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παράνομη ενέργεια εις βάρος τρίτου.

VΙΙ. Προστασία ανηλίκων

Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη στην περίπτωση κατά την οποία μέρος ή το σύνολο των στοιχείων και πληροφοριών που παρέχει στην Ιστοσελίδα καταστούν προσβάσιμα ή αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από ανήλικους. Η Εταιρία, αν και καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την προστασία των ανηλίκων Επισκεπτών, εντούτοις προειδοποιεί ότι οι τελευταίοι δύναται να καταστούν κοινωνοί ακατάλληλου, προσβλητικού, παραπλανητικού και ενοχλητικού περιεχομένου, για το οποίο η Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Για το λόγο αυτό, η χρήση του Διαδικτύου από ανήλικους Επισκέπτες απαιτείται να πραγματοποιείται κάτω από τη συνεχή παρακολούθηση και καθοδήγηση των γονέων τους.

VIII. Προστασία προσωπικών δεδομένων

 1. Η πολιτική διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρία ακολουθεί πιστά τις διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η εν θέματι πολιτική της Εταιρίας περιγράφεται αναλυτικά στην ειδική ενότητα «Πολιτική Διαχείρισης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.brandingheritage.org.
 2. Η πολιτική διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων χρήσης.
 3. Εάν κάποιος Επισκέπτης δε συμφωνεί εν όλω ή εν μέρει με την πολιτική διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρίας, οφείλει να μην χρησιμοποιεί ή/και ή να παύσει άμεσα να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα. Η χρήση της Ιστοσελίδας από τον Επισκέπτη συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του αποδοχή της πολιτικής διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρίας.

Χ. Διάφορα

 1. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών που απορρέουν από την εφαρμογή τους είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
 2. Η χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει και συνεπάγεται αποδοχή των παρόντων Όρων στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που ο Χρήστης διαφωνεί με κάποιον, κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας οφείλει να απέχει από την χρήση αυτών, άλλως τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχτεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους.
 3. Τυχόν ακυρότητα μέρους των Όρων δεν επιδρά στο κύρος του συνόλου.

Copyright © 2020-2021 - All rights reserved | Created with by Crazy Lemon

Shopping cart0
Επιλέξτε έναν από τους τρόπους στήριξης